Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt aangeboden door Rode Kruis-Vlaanderen, de Vlaamse gemeenschap van het Belgische Rode Kruis, gevestigd te Motstraat 40, 2800 Mechelen, ingeschreven in de KBO met het nummer 0406.729.809.

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan volgende voorwaarden.

1.  Algemeen

Door verder te surfen op onze website ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden alsook ons gegevens- en cookiebeleid. Surf dus niet verder als je je hiermee niet akkoord verklaart.

2.  Inhoud van de website

Rode Kruis-Vlaanderen besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Alle informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via deze website beschikbaar zijn  worden echter verstrekt zonder enige verbintenis. Rode Kruis-Vlaanderen behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer Rode Kruis-Vlaanderen verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal er na melding hiervan aan de dienst communicatie via communicatie@rodekruis.be overgegaan worden tot verbetering of aanvulling.

Sommige juridische teksten zijn beschikbaar op de website. Omdat het niet mogelijk is de authentieke weergave van een officiële tekst te waarborgen, herinneren wij eraan dat, wanneer die teksten ook in het Belgisch Staatsblad verschenen zijn, enkel de inhoud van de teksten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad geldig is.

Er wordt geen enkele garantie gegeven, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op de sites. Evenmin wordt gegarandeerd dat deze site of de server die haar beschikbaar maakt, ondanks de inspanningen die hieromtrent worden geleverd, vrij zijn van computer virussen. Rode Kruis-Vlaanderen kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website.

3.  Links

Deze site bevat ook links naar andere websites. Rode Kruis-Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar de site van Rode Kruis-Vlaanderen.

4. Verbintenissen van de gebruiker

Bij de toegang tot en het gebruik van de website verbind je je er uitdrukkelijk toe om:

  • de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door je toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe je normalerwijze geen toegang hebt;
  • de informatie getoond op deze website noch in zijn geheel noch deels aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren;
  • geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden. 

5. Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, software, handelsmerken en andere merken, die via de website worden toegankelijk gemaakt, zijn eigendom van Rode Kruis-Vlaanderen of de eigendom van verbonden entiteiten.  De informatie is beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor jouw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Je verklaart je akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rode Kruis-Vlaanderen. Niets van wat op deze site staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht te gebruiken, tenzij en in de mate bepaald in huidige voorwaarden.

6. Juridische informatie

Je vindt op de pagina “Juridische informatie” een overzicht van de juridische documenten die voor jou van belang kunnen zijn:

7.  Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Geschillen die voortkomen uit deze voorwaarden of het gebruik van de website zijn exclusief onderworpen aan de bevoegde rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen, België, zonder afbreuk te doen aan de rechten die u zou hebben als EU consument om de rechter te vatten volgens de dwingende wetten van de plaats van uw domicilie binnen de EU.

 

Deze pagina werd laatst gewijzigd 30 oktober 2023.