Gegevensbeleid: voor onze verschillende diensten en activiteiten

Rode Kruis-Vlaanderen en de met Rode Kruis-Vlaanderen verbonden vzw’s (Vormingsinstituut Rode Kruis-Vlaanderen VZW,  Jeugd Rode Kruis VZW, Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen VZW, Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal VZW, Rode Kruishotel VZW of VZW Rodekruisvakanties VZW) verwerken je persoonsgegevens voor diverse doeleinden en verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De verwerking is afhankelijk van jouw activiteiten en interesses. Hieronder vind je een overzicht van onze belangrijkste diensten en activiteiten en hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Ik ben vrijwilliger

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen en, elk voor hun activiteiten, Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal VZW, Jeugd Rode Kruis VZW, Rodekruisvakanties VZW, Vormingsinstituut Rode Kruis-Vlaanderen VZW, Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen VZW als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke.

Wij verwerken jouw gegevens voor:

 • Ledenadministratie voor het verrichten van onze gerechtvaardigde activiteiten als instelling van openbaar nut binnen de sector van humanitaire dienstverlening.
 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen als vrijwilligersorganisatie (o.a. informatieplicht, verzekeringsplicht, toekennen kostenvergoedingen etc.).
 • Het beheer en inzetten van het vrijwilligerskorps bij samenwerking met bedrijven/instellingen/individuen aan wie onze organisatie diensten verstrekt op grond van ons gerechtvaardigd belang, nl. het nakomen van contractuele afspraken met deze bedrijven/instellingen/individuen.
 • Doorgifte aan organisatoren, wanneer deze wettelijk verplicht zijn een voorafgaande veiligheidscontrole van vrijwilligers aan hun evenement door de politiediensten te laten uitvoeren. Dit gebeurt op grond van jouw toestemming.
 • Het bekomen en/of behouden van subsidies of een erkenning op grond van ons gerechtvaardigd belang of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit zal voornamelijk gebeuren op grond van gecodeerde gegevens.
 • Statistische doeleinden, nl. interne rapportering om het beheer van het vrijwilligerskorps te optimaliseren. Dit zal voornamelijk gebeuren op grond van gecodeerde gegevens.
 • De globale communicatie over en werving voor onze activiteiten. Dit gebeurt op basis van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid (donorwerving voor bloed(plaatjes) of plasma) en op basis van ons gerechtvaardigd belang (andere activiteiten). Deze communicatie is noodzakelijk om de werking en continuïteit van de opdrachten van onze organisatie, als helper van de overheid, te garanderen.
 • Archiveringsdoeleinden, op basis van ons gerechtvaardigd belang, nl. het aanleggen van een ‘collectief geheugen’ over onze diensten en activiteiten.
 • Klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen en onze rechten en belangen te vrijwaren.

Wij delen jouw persoonsgegevens, afhankelijk van de activiteit waaraan je deelneemt, mee aan:

 • Onderaannemers (verwerkers) die in onze opdracht werken zoals onder meer een extern dataplatform en -portaal, callcenters, sms- en mailingdiensten en softwareleveranciers, dienstverstrekkers die betrokken zijn bij onze activiteiten (bv. catering, faciliteiten, overnachting).
 • Bedrijven/instellingen/individuen aan wie we diensten verstrekken.
 • Overheden en politiediensten wanneer dit wettelijk verplicht is. 

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische ruimte. Dit betreft verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en –portaal en softwareleveranciers.  We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen. Deze kan je bij ons raadplegen.

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing, overdraagbaarheid en beperking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

We bewaren jouw gegevens zolang je interesse toont voor onze activiteiten. Maximaal na 15 jaar na het einde van jouw interesse verwijderen we jouw gegevens. Voor archiveringsdoeleinden bewaren we de hiervoor relevante gegevens

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen kan je ons contacteren via de functionaris inzake gegevensbescherming per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, Tav DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen) of per e-mail (DPO@rodekruis.be). Je kan ook altijd via het portaal www.rodekruis.be/mijngegevens jouw voorkeuren omtrent de te ontvangen communicatie en de wijze van communicatie beheren.

Als je een klacht wenst in te dienen kan dat bij de toezichthoudende overheid: 

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be 
tel 0032 2 247 48 00

Ik neem deel aan een opleiding

ouw persoonsgegevens worden verwerkt door Rode Kruis-Vlaanderen en, elk voor hun activiteiten, Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal VZW, Jeugd Rode Kruis VZW, Rodekruisvakanties VZW, Vormingsinstituut Rode Kruis-Vlaanderen VZW, Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen VZW als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke.

Wij verwerken jouw gegevens voor:

 1. De opleiding waarvoor jij je inschrijft te kunnen organiseren. Dit gebeurt op basis van de uitvoering van de overeenkomst die met jou ontstaat om de opleiding te organiseren.
 2. Deelnemersattesten, brevetten of diploma’s uit te kunnen reiken. Dit kan als onderdeel van de overeenkomst met jou of op basis van een wettelijke bepaling wanneer je een door de overheid erkende opleiding volgt waarvoor een attest verschaft moet worden.
 3. Je uit te nodigen voor vervolgcursussen, opfrissingscursussen of andere opleidingen die jou kunnen interesseren. Dit gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang, nl. om de werking en continuïteit van onze organisatie, als helper van de overheid, te garanderen.
 4. De globale communicatie over en werving voor onze andere activiteiten. Dit gebeurt op basis van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid (donorwerving voor bloed(plaatjes) of plasma) en op basis van ons gerechtvaardigd belang (andere activiteiten). Deze communicatie is noodzakelijk om de werking en continuïteit van onze organisatie, als helper van de overheid, te garanderen.
 5. Voor zover van toepassing, statistische doeleinden in het kader van de erkenning en rapporteringsplicht van VZW Vormingsinstituut als landelijke vormingsinstelling (Vlaams decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk), VZW Jeugd Rode Kruis als landelijke jeugdbeweging (Vlaams Jeugddecreet), VZW Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen als speciale bibliotheek voor langdurig zieken en personen die verblijven in een rustoord, een rust- en verzorgingstehuis of een ziekenhuis (Decreet Lokaal Cultuurbeleid) en Rodekruisvakanties VZW als sociaal-toeristische vereniging (Toerisme voor Allen-decreet).
 6. Statistisch onderzoek uit te voeren om de kwaliteit van onze opleidingen te verbeteren.
 7. Voor zover van toepassing, het delen van jouw gegevens met andere deelnemers van de opleiding. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang, met name om carpooling te stimuleren.
 8. Archiveringsdoeleinden,  op basis van ons gerechtvaardigd belang, nl. het aanleggen van een ‘collectief geheugen’ over onze diensten en activiteiten.
 9. Klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen en onze rechten en belangen te vrijwaren.

We verstrekken jouw gegevens, voor zover nodig, aan

 • de Vlaamse Overheid in het kader van het Vlaams decreet voor sociaal-cultureel volwassenenwerken (voor statistische doeleinden) en/of in het kader van het Vlaams Jeugddecreet (toekenning van jouw attest(en) en voor statistische doeleinden) en/of in het kader van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid (voor statistische doeleinden) en/of in het kader van het Toerisme voor Allen-decreet (voor statistische doeleinden).
 • de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp in het kader van onze rapporteringsplicht als organisatie van de civiele maatschappij (voor statistische doeleinden).
 • het Instituut Gerechtelijke Opleiding, voor zover de door jou gevolgde opleiding erkend werd door het Instituut Gerechtelijke Opleiding en voor zover je als magistraat een beroep wilt doen op tussenkomst door dit Instituut (mogelijkheid tot betaling van jouw opleiding door het Instituut Gerechtelijke Opleiding).
 • het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), voor zover de door jou gevolgde opleiding erkend werd door het RIZIV voor de certificatie met opleidingscredits.
 • verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en -portaal, callcenters, sms- en mailingdiensten, softwareleveranciers, dienstverstrekkers m.b.t. catering, activiteiten, faciliteiten en overnachtingen.
  overheden wanneer dit wettelijk verplicht is.
 • de hierboven vermelde entiteiten van Rode Kruis-Vlaanderen en hun medewerkers.

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische ruimte. Dit betreft verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern data-platform en –portaal en softwareleveranciers.  We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen. Deze kan je bij ons raadplegen.

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing, overdraagbaarheid en beperking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen een verwerking.

We bewaren jouw gegevens tot maximaal 25 jaar na je deelname aan de opleiding. Indien je Rode Kruisvrijwilliger bent, bewaren we jouw gegevens maximaal 15 jaar na de beëindiging van je vrijwilligersmandaat. Voor archiveringsdoeleinden bewaren we de hiervoor relevante gegevens voor onbepaalde duur.

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen kan je ons contacteren via de functionaris inzake gegevensbescherming per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, Tav DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen) of per e-mail (DPO@rodekruis.be). Je kan ook altijd via het portaal www.rodekruis.be/mijngegevens jouw voorkeuren omtrent de te ontvangen communicatie en de wijze van communicatie beheren.

Als je een klacht wenst in te dienen kan dat bij de toezichthoudende overheid:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be 
tel 0032 2 247 48 00

Ik neem deel aan een kamp of activiteit van Jeugd Rode Kruis

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Rode Kruis-Vlaanderen en Jeugd Rode Kruis VZW, Motstraat 40, 2800 Mechelen, als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke.

Wij verwerken jouw gegevens voor:

 • De organisatie van de activiteit waarvoor jij je hebt ingeschreven. Dit gebeurt op basis van de uitvoering van de overeenkomst die met jou tot stand komt om de activiteit te organiseren. Indien deze activiteit buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt, maken we jouw gegevens over aan de organiserende internationale organisatie op dezelfde grond.
 • De globale communicatie over en werving voor onze andere activiteiten. Dit gebeurt op basis van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid (donorwerving voor bloed(plaatjes) of plasma) en op basis van ons gerechtvaardigd belang (andere activiteiten). Deze communicatie is noodzakelijk om de werking en continuïteit van de opdrachten van onze organisatie, als helper van de overheid, te garanderen.
 • Statistische doeleinden in het kader van de erkenning en rapporteringsplicht van VZW Jeugd Rode Kruis als landelijke jeugdbeweging.
 • Het delen van je gegevens met andere deelnemers van de activiteit. Dit gebeurt op grond van gerechtvaardigd belang, met name om carpooling te stimuleren.
 • Archiveringsdoeleinden, op basis van ons gerechtvaardigd belang, nl. het aanleggen van een ‘collectief geheugen’ over onze diensten en activiteiten.
 • Voor klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen en onze rechten en belangen te vrijwaren.

We verstrekken jouw gegevens aan

 • De Vlaamse overheid (in geaggregeerde vorm).
 • De organiserende internationale organisatie.
 • Verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en -portaal, callcenters, sms- en mailingdiensten, softwareleveranciers, dienstverstrekkers m.b.t. catering, activiteiten, faciliteiten en overnachting.
 • Overheden, wanneer dit wettelijk verplicht is.

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische ruimte. Dit betreft verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en –portaal en softwareleveranciers.  We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen. Deze kan je bij ons raadplegen.

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing, overdraagbaarheid en beperking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

We bewaren jouw gegevens tot maximaal 5 jaar na het einde van de activiteit. Voor archiveringsdoeleinden bewaren we de hiervoor relevante gegevens voor onbepaalde duur.

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen kan je ons contacteren via de functionaris inzake gegevensbescherming per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, Tav DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen) of per e-mail (DPO@rodekruis.be) . 

Als je een klacht wenst in te dienen kan dat bij de toezichthoudende overheid:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be 
tel 0032 2 247 48 00

Ik ben leverancier of klant

Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen of naargelang de entiteit waarmee je een overeenkomst hebt gesloten, Jeugd Rode Kruis VZW, Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal VZW, Rodekruisvakanties VZW, Rode Kruishotel VZW, Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen VZW of VZW Vormingsinstituut Rode Kruis-Vlaanderen, verwerken jouw gegevens als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor het beheer van onze leveranciers of van onze klanten in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met onze organisatie of een van bovenvermelde vzw’s.Tevens verwerken wij jouw gegevens in het kader van klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen en onze rechten en belangen te vrijwaren.

Wij verstrekken jouw gegevens aan verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en -portaal en softwareleveranciers.

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische ruimte. Dit betreft verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en –portaal en softwareleveranciers.  We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen. Deze kan je bij ons raadplegen.

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing, overdraagbaarheid en beperking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. 

Jouw persoonsgegevens die wij verwerken worden bewaard voor de duur van de uitvoering van de overeenkomst met de leverancier of klant.

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen kan je ons contacteren via de functionaris inzake gegevensbescherming per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, Tav DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen) of per e-mail (DPO@rodekruis.be).

Als je een klacht wenst in te dienen kan dat bij de toezichthoudende overheid:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be  
tel 0032 2 247 48 00

Ik stel een vraag via de website

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen en, elk voor hun activiteiten, met Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal VZW, Jeugd Rode Kruis VZW, Rodekruisvakanties VZW, Vormingsinstituut Rode Kruis-Vlaanderen VZW, Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen VZW als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke voor:

 • Jouw vraag, bericht of verzoek te beantwoorden. Dit gebeurt op basis van jouw toestemming.
 • De globale communicatie over en werving voor onze andere activiteiten. Dit gebeurt op basis van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid (donorwerving voor bloed(plaatjes) of plasma) en op basis van ons gerechtvaardigd belang (andere activiteiten). Deze communicatie is noodzakelijk om de werking en continuïteit van de opdrachten van onze organisatie, als helper van de overheid, te garanderen. 
 • Klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen en onze rechten en belangen te vrijwaren.

We verstrekken jouw gegevens aan:

 • Verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en -portaal, callcenters, sms- en mailingdiensten en softwareleveranciers.
 • Overheden wanneer dit wettelijk verplicht is.

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische ruimte. Dit betreft verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en –portaal en softwareleveranciers.  We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen. Deze kan je bij ons raadplegen.

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing, overdraagbaarheid en beperking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Je kan ook steeds je toestemming intrekken.

We bewaren jouw gegevens tot maximaal 10 jaar na het laatste contactmoment.

Als je een klacht wenst in te dienen kan dat bij de toezichthoudende overheid:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be 
tel 0032 2 247 48 00